Рубанівська громада
Херсонська область, Каховський район

Стратегії розвитку Рубанівської ОТГ на період до 2027 року

Фото без опису

 

                                                                                             Додаток 1

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішенням сесії сільської ради

                                                                                             05.08.2020 № 798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку Рубанівської 

об’єднаної територіальної громади на

період до 2027 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубанівка  2020 рік

Зміст:

Вітальне слово селещного голови.................................................. 3

1.   ВСТУП....................................................................................................... 4

2.  МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ.................................. 0

3.  КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ.......................................... 0

4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ.............................. 0

4.1. Сценарії розвитку Рубанівської громади.............................................. 0

4.2. Стратегічне бачення розвитку Рубанівської громади......................... 0

4.3. SWOT-аналіз  Рубанівської громади...................................................... 0

4.4. SWOT-матриця  Рубанівської громади.................................................. 0

4.5. Порівняльні переваги, виклики і ризики Рубанівської громади.......... 0

5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ............................. 0

Стратегічна ціль 1. Розвиток виробничого потенціалу.. 0

Операційна ціль 1.1. Розвиток кооперації.................................................... 0

Операційна ціль 1.2. Сворення умов для розвитку промисловості.......... 0

Операційна ціль 1.3. Підтримка самозайнятості та бізнесу...................... 0

Стратегічна ціль 2. Сворення умов для високого рівня житя.............................................................................................................. 0

Операційна ціль 2.1 Інфраструктурний розвиток територій....................... 0

Операційна ціль 2.2. Соціальний захист населення................................... 0

Стратегічна ціль 3. Людський розвиток.................................... 0

Операційна ціль 3.1.формування середовища згуртованості і довіри..... 0

Операційна ціль3.2. Розвиток сфери культури, спорту і дозвілля

Операційна ціль 3.3. Якісна освіта та медицина........................................ 0

 

 

Вітальне слово голови Рубанівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

Шановні мешканці Рубанівської громади! Дорогі земляки!

Розроблення Стратегії розвитку Рубанівської сільської об’єднаної територіальної громади припало на дуже важливий для органів місцевого самоврядування час, коли реформа децентралізації знаходиться у завершальній фазі: до об’єднаних територіальних громад передається цілий ряд компетенцій від державних інституцій, проходить реорганізація функціонування різних сфер діяльності громад.

Саме тому, в умовах децентралізації та добровільного об’єднання дуже важливо правильно визначити стратегічні цілі розвитку громади, визначити ті  завдання, реалізація яких покращить якість життя її мешканців.

На основі напрацьованої Стратегії розвитку, раціонально використовуючи існуючий ресурсний потенціал, інвестиції  при активній підтримці місцевих суб’єктів господарювання та громадськості, планується забезпечити формування належної соціальної та інженерної інфраструктури громади, створити комфортні умови для проживання  праці та відпочинку.

Підготовка Стратегії розвитку відбувалась за участю представників від обох адміністративних одиниць, які увійшли до складу Рубанівської об’єднаної територіальної громади, депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців, активістів та фахівців. Я усім вам вдячний , хто долучався до підготовки цього важливого документу.

Разом з тим наголошу, що Стратегія розвитку Рубанівської об’єднаної територіальної громади є живим документом, до якого можуть і повинні вноситись зміни, що виникають із розвитком суспільства та змінами економічного та політичного клімату в країні.

Стратегія – один із інструментів залучення ресурсів для розвитку. Його наявність – одна з ключових умов надання громаді ґрантів (насамперед – міжнародних), та залучення інвестицій. Стратегія визначає цілі та пріоритети розвитку Рубанівської громади до 2027 року включно, завдання, проекти спрямовані на структурні зміни в економіці та соціальній сфері, покрокового розв`язання наявних проблем. Принциповими розділами Стратегії є обґрунтування стратегічного бачення, результати SWOT-аналізу, SWOT-матриця, визначення стратегічних та операційних цілей сталого розвитку, завдань, визначення індикаторів, узгодження з обласною стратегією, впровадження та система моніторингу. Рубанівська  громада – це насамперед спільнота людей, яка прагне визначати собі цілі, діяльність і методи їх реалізації, аби досягнути свого бачення майбутнього. Ми, мешканці Рубанівської громади, прагнемо творити доброзичливий та безпечний публічний простір у поєднанні з покращенням якості умов життя та можливостей розвитку. Нехай цей документ дозволить всім наблизити можливості, які створює наша громада, а також запросить до інвестування у громаду та пов`язання з нею своїх життєвих доль.

Бажаю усім нам наполегливості у розвитку та зміцненні нашої громади.

 

 

1.ВСТУП

 Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади розроблено чіткий план дій –  Стратегію розвитку Рубанівської об’єднаної територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія).

Законодавчим підґрунтям розроблення Стратегії є: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», Стратегія розвитку Херсонської області та іншим нормативно-правовим актам України.

В основу Стратегії покладено концепцію сталого розвитку, яка передбачає гармонійний розвиток економічної, соціальної та екологічної складових громади. Стратегія відповідає пріоритетам державної регіональної політики: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів та ефективне управління у сфері регіонального розвитку.

Разом з тим, хронологічні межі Стратегії визначено до 2027 року з огляду на 7-річні цикли планування та бюджетного фінансування Європейського Союзу та Стратегії «Європа – 2021» (стратегії соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2021 року). Процес розробки Стратегії включав послідовність поєднання методів та заходів з залученням громади, який засновується на принципах відкритості, взаємної відповідальності, спільної діяльності та вироблення узгоджених рішень. Впровадження Стратегії завершується на рівні конкретних проектів, з визначеною вартістю всіх проектів, зорієнтованих на конкретні вимірювані результати та користь для територіальної громади.

Головною метою Стратегії є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

Стратегія ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики , критерії ефективності її реалізації. Основною метою Стратегії є загальне підвищення суспільного добробуту населення, вона є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань. Реалізацію заходів буде забезпечено за наявності фінансування коштів з Державного, обласного, районного та селищного бюджетів, коштів підприємств, фінансових організацій та інвесторів, інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

 

     • стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку – як це викладено в таблиці.

Принципи місцевого розвитку

 

Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів

Здорова і справедлива громада

 • покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання
 • поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь
 • забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції
 • забезпечення рівних шансів для всіх

Стала економіка

Практика належного управління

 • створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання
 • створення рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто їх спричиняє. Ефективне використання ресурсів стимулюється
 • постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян

Процес стратегічного планування здійснювався Робочою групою з розробки Стратегії розвитку Рубанівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) за підтримки Херсонського регіонального офісу програми U-LEAD з Європою. Однією з основних складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та заці­кавлених представників громади. Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяє знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. Розпорядженням від 02.03.2020 року № 13 «Про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки  Стратегії розвитку Рубанівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) на період до 2027 року» була сформована Робоча група по розробці Стратегії. Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечувала радниця з питань регіонального розвитку Херсонського регіонального офісу програми U-LEAD з Європою Олександра Фадєєва .

 

Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

Лозіцький Олександр Вікторович

Заступник сільського голови – голова робочої групи

Генералова Наталя Володимирівна

Спеціаліст з економічного розвитку торгівлі та інвестицій.

Воловоденко Тетяна Володимирівна

Інспектор у справах сімї, дітей та молоді. Заступник голови робочої групи.

Макара Тетяна Степанівна

Головний бухгалтер Рубанівської сільської ради

Загной Любов Олексіївна

Директор ЯС «Рукавичка»

Місевич Людмила Іванівна

Секретар Демидівської сільської ради

Стельмах Лариса Володимирівна

Головний Бухгалтер Демидівської сільської ради

Сеньків Микола Степанович

 Підприємець

Стасенко Валентина Іванівна

Директор Опорного Комунального навчального закладу

Павлов Олександ Георгійович

Завідувач Рубанівської лікарської амбулаторії.

Новак Володимир Миколайович

Голова Демидівської сільської ради

Рогінська Світлана Мухамедівна

Директор Рубанівського СБК

Дурнева Катерина Миколаївна

Депутат Рубанівської сільської ради

Мордик Людмила Вікторівна

Депутат Рубанівської сільської ради

Костів Надія Григорівна

Депутат Рубанівської сільської ради

Кудінов Олександр Миколайович

Фермер, Пенсіонер.

Сапронова Ніна Михайлівна

Голова Правління СВК «Шлях Волі»

Пагуба Віктор Степанович

Директор ТОВ «Жовтневе»

Яровий Юрій Олександрович

Директор СП «Рубанівське ТОВ»

Голов Юрій Миколайович

Директор СТОВ «Південне»

Фадєєва Олександра Володимирівна

Координатор Робочої групи, експерт з регіонального розвитку програми «U- LEAD з Європою» Херсонського регіонального офісу програми

 

До складу Робочої групи ввійшли депутати, працівники апарату Рубанівської сільської  ради, представники Демидівської сільської ради, приватні підприємці, представники закладів освіти та охорони здоров’я, громадські активісти.

Створений разом з громадою стратегічний план спрямовується на покращення стандартів життя, зміц­нення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади. Розроблена таким чином  стратегія відображає інтереси усіх громадян.

 

 

Етапи розроблення Стратегії:

04 березня 2020 року в приміщенні Рубанівської сільської ради відбулося перше засідання представників Робочої групи, під час якого були проведені:

 • ознайомлення з методологією стратегічного планування;
 • затверджено план заходів з розробки  Стратегії;
 • організація процесу збору даних (анкетування мешканців громади та представників бізнесу, проведення соціально - економічного аналізу)

14 квітня 2020 року відбулося друге засідання  Робочої групи, під час якого були проведені:

 • презентовано соціально-економічний аналіз громади;
 • представлено результати анкетування(проведення у квітні - травні 2019 року опитування 210 мешканців та 10 представників бізнесу);
 • формулювання та обговорення прогнозів і сценаріїв розвитку громади;
 • спільно напрацьовано бачення розвитку громади;
 • ідентифікація факторів SWOT-аналізу

23 квітня 2020 року відбулося третє засідання представників Робочої групи, під час якого були проведені:

 • презентовано розроблений проект SWOT-матриці та базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Рубанівської громади;
 • визначення стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії;
 • оголошено початок збору проектних ідей від жителів громади, які відповідають завданням Стратегії.

05 травня 2020 року відбулося четверте засідання представників Робочої групи, під час якого були проведені:

 • презентовано проектні ідеї від жителів громади, які відповідають завданням Стратегії;
 • напрацьовано критерії оцінки проектів місцевого розвитку;
 • визначено відповідальних осіб.

Упродовж березня - червня  2020 року відбувалася підготовка технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період населенням, представниками місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій було підготовлено 16 ідей.

Схематично процес стратегічного планування можна представити у вигляді декількох послідовних кроків:

Macintosh HD:Users:mac:Desktop:Без заголовка.png

 
  Macintosh HD:Users:mac:Desktop:Без заголовка.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес розробки Стратегії включав послідовність поєднання методів та заходів з залученням громади ОТГ, який засновується на принципах відкритості, взаємної відповідальності, спільної діяльності та вироблення узгоджених рішень. Впровадження Стратегії завершується на рівні конкретних проектів, з визначеною вартістю всіх проектів, зорієнтованих на конкретні вимірювані результати та користь для територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ
  1. Коротка характеристика громади

Адміністративний центрс.Рубанівка

Територіальна громада буде створена в межах населених пунктів с.Рубанівка, с.Веселе, с. Демидівка, с.Запоріжжя.(всього 4 населених пунктів).

Рубанівська громада розташована на лівобережжі Каховського водосховища і межує: на південному-заході з Горностаївським районом, на півночі з Великолепетиською селищною радою, південному-сході – Ніжньосірогозьким, з півночі – Верхньорогачицьким районами Херсонської області.

Площа громади складатиме  315.258 кв.км. 

Чисельність наявного населення станом на 01 січня 2019 року становить 3540 чол., у тому числі дітей – 528 чоловік (з них: дошкільного віку – 191чол., шкільного віку – 323чол.), пенсіонерів за віком –1018чол.

Загальна площа територіальної громади становить 315.258 км.кв, що складається з площі Рубанівської сільської ради 254.766 км.кв, та Демидівської сільської ради 60.492 км.кв.

 

3.1.2. Історична довідка

До складу Рубанівської ОТГ увійшло 4 населених пункти: с. Рубанівка, с. Веселе, с . Демидівка, с. Запоріжжя.

Рубанівка, степове село північної Таврії, було засновано у 1798 році козаком Рубаном та його товаришами Яковенком та Тимошевським.

У 1806 році, за вказівкою царського уряду, сюди планово переселили 556 селян із Полтавської та Чернігівської губерній. У 1810 році відбулося друге переселення із Курської губернії в кількості 466 душ. 1842 рік – відкрито першу школу – «Приходське училище». У 1850 році в селі з’являються перші бакалейні лавки, а потім і знамениті Рубанівські ярмарки.

У 1862 році Рубанівка стала волосним центром. В селі з’явилася сільська управа. Відбулися вибори старости. 1874 рік. Відкрито перше поштово – телеграфне відділення. 1881 рік. Збудовано перший цегельно-черепичний завод. 1889 року в Обоянському кварталі закінчено будівництво нової кам’яної церкви. У 1895 році відкрито першу аптеку, а у 1902 побудовано другу велику церкву (Свято - Михайлівську). Коли дзвонили дзвони, їх було чути за 20 -25 верст.

У 1928 році організовуються перші ТСОЗи, а у 1930р. створено першу МТС, яка допомогала селянам у обробітку землі та збиранні врожаю.

На сьогодні у Рубанівці налічується 5 великих сільгоспвиробників: ТОВ «Жовтневе», СВК « Шлях Волі», СТОВ « Південне», СП « Рубанівське» та СТОВ «Аграрний Південь», а також 5 фермерських господарств: «Промінь», «Надія», «Світанок», «Лан», «Макс». Працюють й одноосібники, які обробляють 2806,08 га землі.

Станом на 2018 рік у Рубанівці проживає 3150 жителів. Працюють: дільнична лікарня, аптека, дві загальноосвітні школи, три дитячих садка, два клуби, бібліотека, музей, автопідприємство, пожежна охорона, відділення звязку та дванадцять магазинів.           Села Демидівка та Запоріжжя   Запоріжжя були засновані в 1928 та 1921 роках відповідно.

Восени 1928 року для посилення роботи серед комуністів і селян приїхав 25-тисячник-комуніст Яцкевич П.І.У 1929 році створено колгоспи: на Чум-Поді(зникле село)- «Красное Знамя» (голова Каменєв Іван), в Демидівці - «Надєжда»(Стрюк Гаврило), в 1930 році колгосп імені Сталіна (Стельмах Я.М.). В 1932 році господарства зєдналисяв один колгосп ім. Сталіна (Стельмах Я.М.).

На території  Запорізьккої сільської ради:

Село Іванівка- колгосп «Новий бит», село Василівка- «Незаможній», село Успенівка –«Красний пахар», село Запоріжжя –«Запорож, селоЗелений Хутір- «Трудовий пахар»

У 1931 році вони злились в один колгосп Комунар»(РудьМ.Н.) Пізніше-  колгосп ім. ХХІІ зїзду КПРС - КСП ім.. Основікова - СТОВ Світанок-  СВК Світанок.

Демидівська сільська рада заснована у 1986 році

До Демидівської сільської ради входять села Демидівка та Запоріжжя.

Демидівка: Відстань до обласного центру-міста Херсон  автошляхами 200 км.  На території села  розташовані: Демидівська сільська рада, Демидівський НВК, Демидівський СБК, Демидівська сільська бібліотека, БГСКГ «Демидівське»,  Відділення  поштового зв’язку, Магазини  змішаної торгівлі, ФГ «Наталі».  Вуличні дороги асфальтовані, діють дві зупинки зовнішнього пасажирського транспорту.

Запоріжжя: Відстань до обласного центру-міста Херсон  автошляхами 207 км. На території села   діє Запорізький ФАП.  Магазини  змішаної торгівлі. Вуличні дороги асфальтовані, діє одна зупинка зовнішнього пасажирського транспорту.

 

3.1.4. Коротка характеристика області та району

Область, утворена 30 березня 1944 року, поділяється на 18 районів, налічує З міста обласного і 5 міст районного підпорядкування, 27 селищ міського типу, 771 село, що підпорядковані 8 міським, 26 селищним і 177 сільським Радам.

Для правобережжя області характерні балки, для лівобережжя — неглибокі замкнуті зниження (поди). Сім піщаних арен між Каховкою і Кінбурнською косою займають близько 200 тис. гектарів. Вздовж морського узбережжя є піщані острови, півострови й коси. З корисних копалин на території області є цементні й цегляно-черепичні глини, що поширені в Білозерському, Генічеському, Каланчацькому районах, мергель (залягає поблизу Берислава, Каховки, села Калінінського Великоолександрівського району), вапняк (у Великоолександрівському, Високопільському та Бериславському районах), будівельний пісок (у Білозерському районі), сіль (на території Голопристанського, та Генічеського районів), торф (у Голопристанському районі). Область переважно аграрна. Клімат області помірно континентальний, посушливий. Влітку сюди надходять повітряні маси з Північної Африки, Малої Азії й Балканського півострова, взимку — маси арктичного повітря, що спричиняють ранні осінні й пізні весняні заморозки. Під впливом азіатського антициклону переважають вітри східних напрямків. Зима в основному тепла, малосніжна, осінь і весна часто сухі й сонячні.

Великолепети́ський район розташований у північній частині Херсонщини. На півночі і північному сході межує з Верхньорогачицьким районом, на сході з Нижньосірогозьким, на півдні з Горностаївським, і заході по руслу Дніпра з Нововоронцовським районами.

Географія

Великолепетиський район розміщений у межах Причорноморської низовини, південна межа якої проходить по лінії Чорного й Азовського морів. Північна й північно-західна частина території району характеризується розвитком ерозійних процесів, які найбільш виражені в смузі, що прилягає до Каховського водосховища, шириною 5-10км. Інша частина території району являє собою безстічну рівнину, що незначно знижується до півдня.

Природні ресурси

З корисних копалин у районі є червона глина для виготовлення червоної цегли та керамічних виробів у селі Рубанівка, вапняний щебінь у селі Мала Лепетиха.

Історія

У 1923 році в Україні проведено реформу адміністративно-територіального поділу, яку спрямовано на скорочення адміністративно-територіальних одиниць. Постановою ВУЦВК «Про адміністративно-територіальний поділ Катеринославщини» від 7 березня 1923 року № 308 утворено Великолепетиський район, до якого включено території Великолепетиської та Рубанівської волостей. Великолепетиський виконком розпочав свою діяльність 13 березня 1923 року. У наступному було проведено ще декілька реформ. 30 березня 1944 року утворено Херсонську область і Великолепетиський район увійшов до її складу.

Економіка

Економічну основу району становить сільськогосподарське виробництво. Добре родять озима пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник. Добре розвинене овочівництво.

Соціальна сфера

Виходить друком районна газета «Таврійські вісті»

 

 1.   Земельні та природні ресурси
  1. Земельні ресурси і територія громади

 

Загальна площа територіальної громади становить 315.258 км.кв, що складається з площі Рубанівської сільської ради 254.766 км.кв, та Демидівської сільської ради 60.492 км.кв.

сільськогосподарських угідь -  30 399га,

ріллі  - 27625 га.

Передано в оренду 2238  земельних ділянок (паїв) приватної власності сільськогосподарського призначення на площу 15.679.36га.

Найбільшими орендарями є:

На території  Рубанівської сільської ради:

- ТОВ «Жовтневе» – 3191.02 га ріллі;

- СТОВ «Південне» – 3074.32 га ріллі;

- СВК «Шлях волі» – 2440.2 га ріллі;

- СП «Рубанівське» ТОВ – 2129.32 га ріллі;

- ТОВ «Аграрний Південь» - 1216.97 га ріллі;

 

На території Демидівської сільської ради:

- ФГ «Наталі» - 1104,32 га ріллі;

- ФГ «Влад» - 450,21 га ріллі;

- СП «Рубанівське» ТОВ – 366,81 га ріллі

Самостійно обробляють земельні ділянки:

с. Рубанівка  на площі 654.61 га;

с. Демидівка  на площі 2401.9 га.

На території об'єднанної територіальної громади налічуються 13 фермерських господарств:

Рубанівська сільська рада - 11, в користуванні та власності яких знаходиться  - 1413.32 га ріллі;

Демидівська сільська рада – 2, в користуванні та власності яких знаходиться – 1154.32 га ріллі.

 

3.2.2. Містобудівні документи

На сьогоднішній день містобудівні документації (генеральний план населеного пункту) розроблено на 1 населений пункт територіальної громади з 4 наявних ( Виготовлена на с.Рубанівку).

 

                  3.3.Населення і трудові ресурси

                   3.3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація

                                 Чисельність мешканців, осіб              

Старостинський округ

2017

2018

2019

Рубанівка

3151

3134

3074

Демидівка

342

315

290

Всього по громаді

3493

3449

3364

Великолепетиський район

 

 

16058

 •  

Фото без опису

 

Природний та міграційний рух населення, осіб(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

 

Показники

2017

2018

2019

Народжені

23

21

11

Померлі

45 -22

41

57

Природний приріст (скорочення)

 

-20

- 46

Прибулі

63

70

62

Вибулі

62

101

83

Міграційний приріст(скорочення)

+1

- 31

- 21

Загальне збільшення (зменшення)

- 21

- 51

- 67

 

Фото без опису

 

Розподіл населення за віком, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

Показники

2017

2018

2019

Населення всього у віці:

3530

3465

 3364

молодшому за працездатний 0–15   років

526

520

403

Працездатному 16–59років

1937

1874

1958

 Старшому за працездатний 60 і старше

1069

1071

1003

Діти дошкільного віку                 

199

202

183

Діти шкільного віку

327

324

219

 

Фото без опису

Розподіл населення за віком у населених пунктах  станом на 31.12. 2019 рік, осіб                                                   

Показники

Рубанівка

Веселе

Демидівка

Запоріжжя

Населення у віці:

3037

37

171

119

молодшому за працездатний

354

6

25

18

Працездатному

1781

19

92

66

старшому за працездатний

902

12

54

35

Діти дошкільного віку

165

1

9

8

Діти шкільного віку

189

4

16

10

 

Рівні освіти серед населення у віці понад 18 років

Показники

Кількість, осіб

% до загальної кількості населення

Професійно-технічна

1352

11,7

Базова вища

964

8,8

Повна вища

1270

9,6

Інше

1194

9,9

 

Зазначити рік, для якого наведені дані:  2018рік

 

Фото без опису

. Зайнятість за видами діяльності, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

Галузі та види діяльності

2019

Сільське господарство

1450

Промисловість

 

Будівництво

 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту.

48

Готелі та ресторани

 

Транспорт і зв'язок

22

Фінансова діяльність

 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

 

Державне управління

25

Освіта

94

Охорона здоров’я та соціальна допомога

8

Колективні, громадські та особисті послуги

 

Інші види діяльності

10

 

Фото без опису

 

Середня заробітна плата за видами діяльності, грн. (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

Галузі та види діяльності

2018

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

4882

Промисловість

 

Будівництво

 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

4173

Готелі та ресторани

 

Транспорт і зв'язок

4173

Фінансова діяльність

 

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

 

Державне управління

9692

Освіта

6442

Охорона здоров’я та соціальна допомога

5500

Колективні, громадські та особисті послуги

 

Інші види діяльності

4173

 

 

 

3.4. Економіка громади

Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

Галузі та види діяльності

2018

2019

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

5

5

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1

1

Будівництво

 

 

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

18

21

Транспорт і зв’язок

3

3

Освіта

5

5

Охорона здоров’я

1

1

Інші види економічної діяльності

1

1

Найбільші роботодавці

Підприємство, організація, установа

Вид діяльності (основний)

ТОВ « ЖОВТНЕВЕ»

Вирощування с/г продукції

СТОВ «Південне»

Вирощування с/г продукції

ТОВ «Аграрний Південь»

Вирощування  с/г продукції

СВК «Шлях волі»

Вирощування с/г продукції

СП «Рубанівське» ТОВ

Вирощування с/г продукції

ТОВ «ГРАДКО АГРО»

Виробництво борошна

СП «Рубанівське ТОВ

Вирощування с/г продукції

фГ «Наталі»

Вирощування с/г продукції

 

 

 

 

        Фінансовий стан та бюджет громади

  • Бюджет громади
  • бюджету, млн. грн.

Показники

2017

2018

2019

Прибутковий податок з громадян/ Податок з доходів фізичних осіб

 

 

 

Єдиний податок(крім с/г виробників)

0,230

0,260

0,311

Єдиний податок від с/г виробників

4,424

5,134

4,630

Доходи від відчуження нерухомості та землі

 

 

 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

 

 

 

Плата за землю

3,173

3,680

4,360

Податок на нерухомість

0,030

0,070

0,073

Акцизний збір

0,050

0,043

0,052

Інші місцеві податки та збори

0,051

0,019

0,110

Податкові надходження разом

7,967

9,205

9,510

Дохід від оренди комунального майна

0,018

0,012

0,013

інше

0,171

0,718

0,273

 

 

Фото без опису

Доходи  бюджету на одного мешканця

Регіони

Акцизний збір

Єдиний податок

Місцеві податки та збори

Плата (податок) за землю

Податкові надходження разом

Дохід від оренди комунального майна

Громада

15,46

1468,8

31,7

1296,0

2811,96

3,86

Структура видатків бюджету громади, млн. грн.

Статті видатків

2018

2019

100 державне управління

2,616

2,892

1000 освіта

4,102

3,721

3000 соціальний захист

0,092

0,027

4000 культура

0,995

0,941

5000 фізкультура і спорт

0,010

0,008

6000 житлово-комунальне господарство

0,953

0,661

7000 економічна діяльність

0,049

0

8000 інша діяльність

0,619

0,540

9000 міжбюджетні трансферти

0,959

0,681

ВСЬОГО

10,395

9,471

Фото без опису

 

Найбільші платники податків у громаді грн

 

назва

Єдиний податок

Плата за землю

Податок на майно

 

Оренда майна

Транспортний податок

1

ТОВ «Жовтневе»

806191

326580

 

 

 

2

СТОВ «Південне »

821501

857910

 

 

 

3

СВК»Шлях волі»

642937

178711

1293

 

 

4

СП «Рубанівське»ТОВ

644520

463392

7200

 

10420

5

ТОВ «Аграрний Південь»

339141

6820

2200

 

 

6

ф/г «Надія»

111068

24323

 

 

 

7

ф/г «Промінь»

119118

8730

 

 

 

8

ф/г «Світанок-3»

140063

3310

 

 

 

9

ф/г «Макс»

94200

5650

 

 

 

10

ф/г «Лан»

42400

66472

 

 

 

11

ПРАТ АТП

 

 

19211

 

 

12

РАЙСТ

 

 

23380

 

 

13

ФГ Наталі

320000

6000

 

 

 

14

ФГ Влад

122000

 

 

 

 

15

ПП Нікітчук

 

85000

 

 

 

16

ФГ Нікітчук

14000

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік та вартість реалізованих в межах території ОТГ проектів за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів чи Державного фонду регіонального розвитку.

 

назва

рік

сума тис. грн

Коментар(що досягнуто завдяки проекту)

1.

Капітальний ремонт «Термоізоляція стін будівлі філії Демидівського освітнього комплексу «Заклад загальної середньої освіти І ступеню - заклад дошкільної освіти»

КЗ «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів»

2019

447,9

Виконано 100%

2.

Капітальний ремонт даху сільського будинку культури

2018-2019

426,7

Організація змістовного дозвілля культурного обслуговування населення

 

3.6. Наявні на території громади вільні земельні ділянки, призначені для ведення господарської діяльності (крім с/г призначення)

 

Адреса, стислий опис, призначення

Власник

Площа, кв. м

1

с. Демидівка (в межах нас. пункту);

призначення – ставок, зрошення, розведення риби;                                                                       

Відстань до населеного пункту – в межах;

Відстань до районного центру – 45км;

Відстань до автомагістралі державного значення(М14) – 40км;

Електроенергія – 50 м (лінія електропередач)

Водопостачання – 100 м (водопровід)

Каналізація – відсутня.

Комунальна

власність

0,90 га

2

с. Демидівка (за межами нас. пункту);

призначення - ставок, зрошення, розведення риби;

Відстань до населеного пункту – 4 км;

Відстань до районного центру – 41 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14)  – 40км;

Електроенергія – 200 м (лінія електропередач)

Водопостачання –200 (водопровід)

Каналізація – відсутня.

Державна

власність

0,9га

3

с. Демидівка (в межах нас. пункту);

призначення – будівля пекарні;

Відстань до населеного пункту – в межах;

Відстань до районного центру – 45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) – 40км;

Електроенергія – 50 м (лінія електропередач);

Водопостачання –  відсутнє;

Каналізація – відсутня.

Комунальна власність

 0,60 га

4

с. Демидівка (в межах нас. пункту);

призначення –зем. ділянка для будівницва об’єктів громадського харчування ;

Відстань до населеного пункту – в межах;

Відстань до районного центру – 45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14)  –  40 км;

Електроенергія – 50 м (лінія електропередач);

Водопостачання – відсунє

Каналізація – відсутня.

Комунальна власність

0,30 га

5

с. Демидівка (в межах нас. пункту);

 призначення –  будівля колишньої школи;

Відстань до населеного пункту – в межах;

Відстань до районного центру – 45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) – 40 км;

Електроенергія – 50 м (лінія електропередач);

Водопостачання – 50 м (водопровід);

Каналізація – відсутня.

Комунальна власність

0,60 га

6

с.Демидівка  (за межами нас.пунку)

призначення –колишня МТФ ;

Відстань до населеного пункту – 1 км

Відстань до районного центру –  45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) – 40 км;

Електроенергія – 500 м (лінія електропередач)

Водопостачання – 1000 м (водопровід)

Каналізація – відсутня.

Державна

власність

14,0

7

с.Демидівка(в межах нас. пункту);

призначення – колишній будинок побуту

Відстань до населеного пункту – в межах

Відстань до районного центру – 45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) – 40 км;

Електроенергія – 10 м (лінія електропередач)

Водопостачання – 200 м (водопровід)

Каналізація – відсутня.

Комунальна

власність

0,8

8

с. Демидівка(за межами нас.пунку);

призначення – будівницво цегляного заводу(глина для виготовлення цегли знаходиться на цій же зем.ділянці);

Відстань до населеного пункту – 4 км

Відстань до районного центру – 45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (Т 0804) – 40 км;

Електроенергія – 2 км(лінія електропередач)

Водопостачання – відсунє

Каналізація – відсутня.

Державна власність

7,0га

9

 

 

 

10

с. Демидівка(за межами нас.пунку);

призначення – колишня СТФ;

Відстань до населеного пункту – 1км;

Відстань до районного центру –  45 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) – 40км;

Електроенергія – 500 м (лінія електропередач)

Водопостачання – 500м (водопровід)

Каналізація – відсутня.

Державна власність

1,0 га

11

с. Запоріжжя(за межами нас.пунку);

призначення – колишня МТФ;

Відстань до населеного пункту – 0,5км;

Відстань до районного центру –  52 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) – 33 км;

Електроенергія – 500 м (лінія електропередач)

Водопостачання – 500 м (водопровід)

Каналізація – відсутня.

Державна власність

10,0га

12

с.Запоріжжя (недіючий ставок (в межах нас. пункту);

призначення – ставок, розведення риби;

Відстань до населеного пункту – в межах;

Відстань до районного центру –  52 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) –  33 км;

Електроенергія – 50 м (лінія електропередач)

Водопостачання – 500 м (діюча арт.свердловина)

Каналізація – відсутня.

Комунальна власність

0,90 га

 

13

 с.Запоріжжя (в межах нас. пункту);

призначення –будівля колишньої школи;

Відстань до населеного пункту – в межах;

Відстань до районного центру –  52 км;

Відстань до автомагістралі державного значення (М14) –  33 км;

Електроенергія – 50 м (лінія електропередач)

Водопостачання –відсутнє;

Каналізація – відсутня.

Державна власність

1,0 га

14

С.Рубанівка (в межах нас. пункту);

Призначення – будівля колишнього ДНЗ

до населеного пункту – в межах;

до районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 3км Елетроенергія  - 50 м( лінія електропередач)

Водопостачання( в наявності)

Каналізація(потребує ремонту)

 

 

15

с.Рубанівка ( в межах нас. Пункту);

Призначення – ставок для розведення риби.

Призначення – ставок для розведення риби.

До населеного пункту – в межах;

до районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 2км

Елетроенергія  - 100 м( лінія електропередач)

Водопостачання( відсутнє)

 

 

16

с. Рубанівка(в межах нас.пункту)

Призначення  - земельна ділянка для будівництва ринкової площі; До населеного пункту – в межах;

До районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 700м

Елетроенергія  - 20м( лінія електропередач)

Водопостачання( потребує ремонту)

Каналізація ( в наявності)

 

 

17

с. Рубанівка(в межах нас.пункту)

Призначення  - земельна ділянка для будівництва та розміщення АЗС;

До населеного пункту – в межах;

До районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 50м

Елетроенергія  - 20м( лінія електропередач)

Водопостачання( потребує ремонту)

Каналізація ( відсутня)

 

 

18

 с. Рубанівка(в межах нас.пункту)

Призначення  - Рудовище суглинків ;

До населеного пункту – в межах;

До районного центру -  28км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 500м

Елетроенергія  - 300м( лінія електропередач)

Водопостачання( потребує ремонту)

Каналізація ( відсутня)

 

 

19

с. Рубанівка(в межах нас.пункту)

Призначення  - Земельна ділянка для будівництва та розміщення молокоприймального пункту ;

До населеного пункту – в межах;

До районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 200м

Елетроенергія  - 100м( лінія електропередач)

Водопостачання( відсутнє)

Каналізація ( відсутня)

 

 

20

с. Рубанівка(в межах нас.пункту)

Призначення  - Земельна ділянка для будівництва та розміщення СТО ;

До населеного пункту – в межах;

До районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 500м

Елетроенергія  - 100м( лінія електропередач)

Водопостачання( відсутнє)

Каналізація ( відсутня)

 

 

21

с. Рубанівка(в межах нас.пункту)

Призначення  - Земельна ділянка для будівництва та розміщення Локальних очисних споруд «Biotal» ;

До населеного пункту – в межах;

До районного центру -  30км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 2.5км

Елетроенергія  - 100м( лінія електропередач)

Водопостачання( відсутнє)

Каналізація ( відсутня)

 

 

22

с. Рубанівка(за межами нас.пункту)

Призначення  - Земельна ділянка для будівництва та розміщення Бійні ;

До населеного пункту – 1км;

До районного центру -  30км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 2.км

Елетроенергія  - 100м( лінія електропередач)

Водопостачання( відсутнє)

Каналізація ( відсутня)

 

 

23

с. Рубанівка(за межами нас.пункту)

Призначення  - Земельна ділянка для будівництва та розміщення сонячних батарей, Вітряків;

До населеного пункту – 1.км;

До районного центру -  30км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - 3.км

Елетроенергія  -2км високовольтна лінія( лінія електропередач)

Водопостачання( відсутнє)

Каналізація ( відсутня)

 

 

24

с. Рубанівка(за межами нас.пункту)

Призначення  - Земельна ділянка для будівництва та розміщення заводу з переробки або виготовлення сільгосп - продукції,;

До населеного пункту – 1.км;

До районного центру -  25км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - .600м

Елетроенергія  600м високовольтна лінія( лінія електропередач)700м

Водопостачання( 700м)

Каналізація ( відсутня)

 

 

25

с. Рубанівка(за межами нас.пункту)

Призначення  - Ставок для роведення риби,;

До населеного пункту – 1.км;

До районного центру -  28км

Відстань до магістралі державного значення « М14» - .2км

Елетроенергія  100м високовольтна лінія( лінія електропередач)100м

Водопостачання( 100м)

Каналізація ( відсутня)

 

 

Планована інвестиційна діяльність у громаді в найближчий період

Проект, орієнтовний термін виконання (рік початку – рік завершення)

Кошторисна вартість, млн. грн.

Джерело фінансування

Капітальний ремонт системи опалення Рубанівського ясел садка № 4 Рукавичка.

282.717

Місцевий/обласний/партнерські організації.

Середній поточний ремонт автодороги Рубанівка – Миколаївка протяжність 8 км     

2250000

Місцевий/державний бюджет

Поточний  ремонт автомобільної дороги загального користування  місцевого  значення  0220301  Велика Лепетиха - Запоріжжя на ділянці км 30+604 км 33+000 у
Херсонській області

 

 

Місцевий/державний бюджет

 

 

3.7. Транспортна інфраструктура і зв’язок

Протяжність районних доріг загального користування складає 35,3км.; обласних доріг зального користування  місцевого значення  - 128,2км.; внутрішньо- дорожня мережа  комунальної власності  складає 139,493км

Транспортне сполучення між населеними пунктами громади та зрайонним центром, здійснюється згідно затвердженого розкладу руху : Рубанівка – Херсон Рубанівка – В.Лепетиха Проблемним питанням залишається відсутність транспортного сполучення з Демидівкою. Та з віддаленим населеними пунктами громади(Веселе, Запоріжжя) та не дотримання розкладу руху перевізниками у населених пунктах громади.

Послуги зв’язку на території Рубанівської ОТГ надає Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» ( Херсонська філія ), яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг . Кількість поштових відділень -2; кількість Інтернет провайдерів на території -3; абонентів Інтернет- провайдерів близько 3 тис.

 

          3.8 . Мережа закладів торгівлі , громадського харчування та побутових послуг

На території громади здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування  та побутових послуг 15фізичних осіб підприємців, з них роздрібною торгівлею -5.

 1.   Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура
  • фонд

Стан житлового фонду громади

Показники

2018

2019

Заселені будинки разом

1414

1410

у тому числі:- індивідуальні будинки

1413

1409

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі

 

 

% помешкань, підключених до комунального водопостачання

100

100

% помешкань, підключених до комунальної системи каналізації

-

-

 

3.10. Соціальна інфраструктура

Соціальні послуги на території громади надаються комунальною установою Великолепетиський територіальний центр по соціальному обслуговуванню громадян, для  надання соціальних послуг одиноким громадянам з особливими потребами, які опинились у складних життєвих обставинах, живуть без адекватної підтримки сім’ї, з обмеженими фізичними можливостями і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. На обслуговуванні знаходяться 58 підопічних, їх обслуговують 6 соціальних робітників.

          Мережа закладів освіти

На території громади функціонують 18 закладів освіти:

-         8 заклади по наданню загальної середньої освіти;

-         6 заклади по наданню дошкільної  освіти;

-         3 заклади по наданню позашкільної освіти

 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 

Показники

2017

2018

Кількість дошкільних закладів, одиниць

3

3

Кількість дітей в дошкільних закладів,  осіб

89

91

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць)

 

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць

2

2

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

 

 

 

 

 

 

Характеристика дошкільних навчальних закладів

Населений пункт, назва ДНЗ

Загальні витрати на утримання за 2019 рік,

тис. грн.

Штатна чисельність працівників, педагогічних працівників

Проектна/

фактична потужність

(к-ть, місць)

Кількість діючих груп

 

Середньорічна кількість дітей

Рубанівський ясла-сад № 1

1.738.715

16/5

75

2

32

Рубанівський ясла-сад № 2

825.196

11/4

29

1

22

Рубанівський ясла-сад № 4

1.518.170

15/5

26

2

37

Мережа – 3ДНЗ

4.082.681

45/16

148

6

107

 

У 2018/2019 навчальному році у 3 дошкільних закладах виховується 164 вихованця.

 

Характеристика загальноосвітніх навчальних закладів

Населений пункт, назва ЗОШ

Загальні витрати на утримання за 2019 рік,

тис. грн

Штатна чисельність працівників/

педагогічних працівників

Проектна потужність, місць

Кількість класів

 

Середньооблікова кількість дітей

Рубанівська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 1 

6.603.498

41/19

964

11

248

Рубанівська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 2

4.491.774

31/10

590

11

95

Демидівський навчально-виховний комплекс

1.467.136

17/8

140

2

37

Всього

12.562.408

125/73

1874

34

457

 

Заробітна плата 6.580.648,  енергоносії та харчування 5.982.000

У 2018/2019 навчальному році у 3 загальноосвітніх закладах навчається 295 учнів.

 

Станом на 01 січня 2019 року галузь культури налічує: 

 

Населений пункт, назва закладу

Загальні витрати на утримання за 2019 рік,

тис. грн

Штатна чисельність працівників

Кількість населення, що обслуговує / дітей, що виховуються

(за 2019 рік)

Рубанівські бібліотеки

(3)

Загальний -64.0

1.0

Книжковий фонд бібліотек складає  40,9 тис.примірників,книгозбірні обслуговують

2000 користувачів, книговидача у 2018 році склала

19300 примірників.

Демидівська бібліотека

21.9

0,25

Книжковий фонд - 3200 примірників, книговидач -1800

Сільський  будинок культури(1),  сільські клуби (3), в т.ч:

Народний краєзнавчий музей(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  будинок культури(1+ філія в с.Запоріжжя) 

загальний фонд – 667.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219,5

 

 

1.000.000

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75

Загальна кількість місць у залах сільських будинків культури складає 1520 місць. У закладах працюють          38 клубних формувань (гуртки художньої самодіяльності, студії), з яких 25 дитячі. Всього учасників – 352, з яких діти – 206, із званням народний та зразковий 1 колективів.

У 2018 році проведено

86 культурно-масових заходів, 43 для дітей. 5,8 тисяч  сільського населення побували на різноманітних культурно-мистецьких заходах з них дітей 3,3 тис. чол.

Кількість відвідувачів - 1000 чоловік, проведено 180 екскурсій, 3 постійно-діючих виставок

 

Загальна кількість місць у залах 150. У закладах функціонує 3 творчі колективи, кількість учасників колективів 20. Протягом 2019 року проведено культурно – масових заходів 16 на яких побувало 622 жителі. Всього у 2019 році:

-відвідувачів Демидівський СБК – 694 (чол.) (с.Демидівка, с.Запоріжя.)

-Концертів – 4;

-Розваги  для дітей та молоді – 6;

Захід для дорослих – 5. 

 

Перелік комунальних господарств та інших надавачів послуг:

БГ СКГ «Демидівське» с. Демидівка – водопостачання;

Населений пункт, назва

Загальні витрати на утримання за 2019 рік,

тис. грн

Штатна чисельність працівників/

педагогічних працівників

Демидівка

60.000

1ст 2ч

 

                                                 Амбулаторія сімейного типу

 

Населений пункт, назва

Загальні витрати на утримання за 2019 рік,

тис. грн

Штатна чисельність працівників/

педагогічних працівників

Демидівка ФАП амбулаторія Рубанівська

150

  енергоносії

7

 

                                       Рубанівська Місцева пожежна команда

 

Населений пункт, назва

Загальні витрати на утримання за 2019 рік,

тис. грн

Штатна чисельність працівників/

педагогічних працівників

Рубанівка

457.600

4.5ст

 

 

3.11. Стан навколишнього природного середовища

 

До складу громади входять 4 населених пункти на території яких розташовано  1 полігон та 10 місць розміщення  твердих побутових відходів, з яких: 1 полігон паспортизован;

 

 

4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

4.2. Стратегічне бачення розвитку Рубанівської громади

2.2. Сценарії розвитку Рубанівської громади

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору.

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Інерційний сценарій розвитку

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.

Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень:

 1. Військовий конфлікт на Сході України продовжується;
 2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК;
 3. Зростають видатки на енергоносії та паливо;
 4. Рівень корупції в країні не зменшується – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію;
 5. Децентралізація призупиняється;
 6. Відтік кваліфікованих кадрів за межі країни продовжує зростання;
 7. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція;
 8. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не зростає;
 9. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу
 10. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.

 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:

 1. Підприємницький клімат залишається на низькому рівні;
 2. Рівень виробництва, зокрема з високою часткою доданої вартості, залишається на незмінно низькому рівні;
 3. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується;
 4. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується внаслідок створення ОТГ;
 5. З'являються кошти на модернізацію об’єктів інфраструктури;
 6. Продовжуються негативні демографічні тенденції у громаді.

 

Результат інерційного сценарію:

 • Демографічна ситуація на найближчі роки сильно погіршується, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до зростання навантаження на працездатне населення. 
 • Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат.
 • Сільські території продовжують занепадати через відсутність місць праці та реальних джерел доходів сільського населення.
 • Несприятливий підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки поступово скорочується.
 • Внаслідок зростання доходів бюджету після об'єднання дещо покращуються окремі об’єкти інженерно-комунальної інфраструктури громади, однак розпорошення коштів по населених пунктах території не дозволяє створити кумулятивного ефекту: модернізація інфраструктури розтягується на довгі роки.

 

Модернізаційний сценарій розвитку

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та регіональний рівень:

 1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється;
 2. Видатки на оборону країни та підтримку ЗСУ стабілізуються;
 3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.
 4. Гривня стабільна;
 5. Інвестиційна привабливість країни покращується;
 6. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні»;
 7. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги;
 8. Ефективно працює ДФРР;
 9. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку;
 10. Залучаються кошти бюджетної секторальної підтримки ЄС.

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:

 1. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади;
 2. Зростає впізнаваність громади у регіоні та країні;
 3. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає привабливою для інвесторів;
 4. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції у сферах глибокої переробки с/г продукції, високотехнологічних виробництв;
 5. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку області та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку, коштів бюджетної секторальної підтримки ЄС ;
 6. Поступово покращується підприємницький клімат;

Результат модернізаційного сценарію:

 • В громаду поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з високою доданою вартістю
 • Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи логістично-послугову нішу.
 • Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок;
 • Зростає рівень доходів місцевого бюджету, що дозволяє поступово розвинути сучасну привабливу та функціональну соціальну інфраструктуру;
 • Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області активізують економічне життя на сільських територіях, формуючи «точки зростання», зокрема, це розвиток кооперативного руху у напрямку глибокої переробки харчової продукції, створення аграрних видів бізнесу, використання логістичного потенціалу громади тощо.
 • Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан доріг в громаді.

 

2.3. Стратегічне бачення розвитку Рубанівської громади

Рубанівська громада – компактна громада сільського господарства, глибокої переробки, консервації та органічної продукції.

В громаді є парки, атракціони, фестивалі. В громаді проживають уважні та згуртовані люди зі спільними інтересами.

Розвинені кооперація, полив, переробка глини, садівництво.

 

 

2.4. SWOT-аналіз Рубанівської громади

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Висока родючість земель
 2. Наявність вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 3. Наявність покладів глини
 4. Достатня кількість працездатного населення
 5. Розвинена соціальна інфраструктура
 6. Наявність в с. Рубанівка досвідченої діючої громадської організації (20 чол. активних членів) ОСН «Рубанівський сільський комітет»
 7. Спілка власників худоби в с. Демидівка
 8. В с. Запоріжжя ГО «Запорізький сільський комітет»
 9. Відсутність забруднюючих підприємств, заводів
 10. Наявність ставків на території
 11. Наявність розвиненої мережі магазинів
 12. Наявність швидкісної мережі Інтернет (крім с.Запоріжжя, Веселе)
 13. Наявність терцентру в с.Рубанівка
 14. Наявність поштових відділень в с.Рубанівка, с.Запоріжжя (Нова Пошта, Укрпошта)

 

 1. Відсутність дорожнього покриття у с. Демидівка
 2. Відсутність зрошення
 3. Відсутність водойм (30 км до р.Дніпро)
 4. Неякісне сполучення між населеними пунктами (дороги, автобуси)
 5. Відсутність шкільного автобуса
 6. Відсутність організованого дозвілля
 7. Відсутність спеціалістів (лікарі, вчителі, культпрацівники)
 8. Відсутність банківських відділень банкоматів у с. Демидівка
 9. Низька народжуваність, мала кількість молоді

 

Можливості

Загрози

 1. Вирощування грибів, бджільництво, садівництво
 2. Наявність вільних будівель у комунальній власності
 3. Популяризація дауншифтінгу
 4. Потенціал для вітрових та сонячних електростанцій
 5. Кооперація (наявність фермерських господарств)
 6. Розвиток переробки м’ясо-молочної продукції
 1. Погодні умови
 2. Скорочення платників земельного податку
 3. Підвищення вартості енергоносіїв
 4. Інфляція
 5. Низька платоспроможність населення
 6. Несанкціонована вирубка лісосмуг

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-матриця Рубанівської громади

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Рубанівської громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

Підтримують

Нашивка: ПідтримуютьПорівняльні переваги

 

Сильні сторони

 

Можливості

Висока родючість земель

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Вирощування грибів, розвинене бджільництво, садівництво

 

 

 

Наявність вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Наявність вільних будівель у комунальній власності

 

 

 

Поклади глини

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Популяризація дауншифтінгу

 

 

 

Достатня кількість працездатного населення

Фото без опису Фото без опису

Потенціал для вітрових та сонячних електростанцій

 

 

 

Розвинена соціальна інфраструктура

 

Кооперація (наявність фермерських господарств)

 

 

 

Наявність в с.Рубанівка досвідченої діючої громадської організації (20 чол. активних членів) ОСН «Рубанівський сільський комітет»

Фото без опису Фото без опису

Розвиток переробки м’ясо-молочної продукції

 

 

 

Спілка власників худоби в с.Демидівка

 

 

 

 

 

В с.Запоріжжя ГО «Запорізький сільський комітет»

 

 

 

 

 

Відсутність забруднюючих підприємств, заводів

 

 

 

 

 

Наявність ставків на території

 

 

 

 

 

Наявність розвиненої мережі магазинів

 

 

 

 

 

Наявність швидкісної мережі Інтернет (крім с.Запоріжжя, Веселе)

 

 

 

 

 

Наявність терцентру в с.Рубанівка

 

 

 

 

 

Наявність поштових відділень в с.Рубанівка, с.Запоріжжя (Нова Пошта, Укрпошта)

 

 

 

Виклики

Зменшують

Нашивка: ЗменшуютьСлабкі сторони

 

 

Можливості

Відсутність дорожнього покриття у с.Демидівка

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Вирощування грибів, розвинене бджільництво, садівництво

 

 

 

Відсутність зрошення

Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Наявність вільних будівель у комунальній власності

 

 

 

Відсутність водойм (30 км до р.Дніпро)

Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Популяризація дауншифтінгу

 

 

 

Неякісне сполучення між населеними пунктами (дороги, автобуси)

Фото без опису Фото без опису

Потенціал для вітрових та сонячних електростанцій

 

 

 

Відсутність шкільного автобуса

Фото без опису Фото без опису

Кооперація (наявність фермерських господарств)

 

 

 

Відсутність організованого дозвілля

 

Розвиток переробки м’ясо-молочної продукції

 

 

 

Відсутність спеціалістів (лікарі, вчителі, культпрацівники)

 

 

 

 

 

Відсутність банківських відділень банкоматів у с.Демидівка

 

 

 

 

 

Низька народжуваність, мала кількість молоді

 

 

 

 

Посилюють

Нашивка: ПосилюютьРизики

 

Слабкі сторони

 

Загрози

Відсутність дорожнього покриття у с.Демидівка

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Погодні умови

 

Фото без опису

 

Відсутність зрошення

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Скорочення платників земельного податку

 

 

 

Відсутність водойм (30 км до р.Дніпро)

Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Підвищення вартості енергоносіїв

 

 

 

Неякісне сполучення між населеними пунктами (дороги, автобуси)

Фото без опису Фото без опису Фото без опису

Інфляція

 

 

 

Відсутність шкільного автобуса

Фото без опису Фото без опису

Низька платоспроможність населення

 

 

 

Відсутність організованого дозвілля

 

Несанкціонована вирубка лісосмуг

 

 

 

Відсутність спеціалістів (лікарі, вчителі, культпрацівники)

 

 

 

 

 

Відсутність банківських відділень банкоматів у с.Демидівка

 

 

 

 

 

Низька народжуваність, мала кількість молоді

 

 

 

 

 3.6. Порівняльні переваги, виклики і ризики Рубанівської громади

Порівняльні переваги

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

 • Висока родючість земель, наявність достатньої кількості працездатного населення, наявність вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення та фермерських господарств у купі з вирощуванням городини та можливістю її відправки поштовими службами нададуть поштовх для розвитку самозайнятості в громаді.
 • З урахуванням таких сильних сторін Рубанівської громади, як навність ставків, розвиненої мережі магазинів та швидкісної мережі Інтернет, враховуючи популяризацію даушифтінгу та наявність вільних будівель у комунальній власності прогнозується можливість притоку населення.
 • Бюджетна підтримка громад створить можливості для відпочинку, достатнього рівня розвитку освіти та охорони здоров’я, ремонту дорожнього покриття.
 • Зростання попиту на продовольство на світовому ринку може привабити інвесторів в аграрний сектор на сільських територіях громади, стимулюватиме розвиток наявних у громаді підприємств виробників та переробників агропродукції, а також харчової промисловості.

Виклики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

 • Висока зношеність інженерно-технічних комунікацій, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами в середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з ДФРР.
 • Підприємницька активність у громаді може сприяти підвищенню якості надання адміністративних послуг. Водночас, активне використання механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна підтримка та ДФРР) дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних коштів.
 • Внаслідок зростання попиту на органічну та екологічну продукцію пасивність населення та високий рівень безробіття дещо знизяться, натомість збільшаться надходження до місцевого бюджету та рівень купівельної спроможності населення.

Ризики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

 • Складні погодні умови (зона ризикованого землеробства)  вкупі з відсутністю зрошення та значної кількості водойм можуть призводити до ускладнень вирощування сільськогосподарської продукції.
 • У зв’язку із падінням купівельної спроможності продовжуватиметься відсутність розвитку для підприємств (зокрема, переробних), що зменшуватиме надходження до місцевого бюджету.
 • Через скорочення платників земельного податку посилюватиметься відсутність необхідних громаді спеціалістів, продовжиться тенденція низької народжуваності та старіння населення.
 

Розділ 3. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, члени робочої групи обрали, як базову, динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

Таким чином були обрані три головні сфери фокусування зусиль з розвитку Рубанівської громади:

1. Розвиток виробничого потенціалу громади, оскільки процеси трансформації економіки нашої держави та наявний у громаді потенціал надають широкі можливості для розвитку цієї сфери.

2. Створення умов для високого рівня життя, оскільки без розвитку соціальної сфери неможливий економічний розвиток.

3. Людський розвиток, оскільки саме там існує найбільше відставання у всіх сферах, що призводить до негативних соціальних та демографічних наслідків.

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:

Рубанівська громада

компактна громада сільського господарства, глибокої переробки, консервації та органічної продукції. В громаді є парки, атракціони, фестивалі. В громаді проживають уважні та згуртовані люди зі спільними інтересами.

Розвинені кооперація, полив, переробка глини, садівництво.

 

Подпись: Рубанівська громада
компактна громада сільського господарства, глибокої переробки, консервації та органічної продукції. В громаді є парки, атракціони, фестивалі. В громаді проживають уважні та згуртовані люди зі спільними інтересами.
Розвинені кооперація, полив, переробка глини, садівництво.

 

 

3.2. Розвиток сфери культури, спорту і дозвілля

3. Людський розвиток

1.3. Підтримка самозайнятості та бізнесу

 

2. Створення умов для високого рівня життя

3.3. Якісна освіта та медицина

1. Розвиток виробничого потенціалу

1.1. Розвиток кооперації

2.1. Інфраструктурний розвиток територій

1.2. Розвиток переробної сфери

2.2.. Соціальний захист населення

  1. Формування середовища згуртованості і довіри

1.2. Створення умов для розвитку промисловості

Фото без опису
Фото без опису

 

Рис. 6. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі

 

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.

. Стратегічні, операційні цілі та завдання

Стратегічні цілі