Рубанівська громада
Херсонська область, Каховський район

Регламент роботи

Фото без опису

Україна

РУБАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Великолепетиського району

Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

І сесії восьмого скликання

26.11.2020                                                                       № 13

Про регламент роботи

сільської ради.

 

                    Відповідно пункту 13 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

                                               В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Затвердити регламент роботи сільської ради на період УІІІ скликання згідно з додатком.

 

         2.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет та

постійні комісії сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                            О.КУРАТОВ

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Рубанівської

 сільської ради

від 26.11.2020  № 13

РЕГЛАМЕНТ

РУБАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності сільської ради

 1. Рубанівська сільська рада (далі – рада) є органом  місцевого самоврядування, що  представляє інтереси територіальної громади сіл Рубанівка, Веселе у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та іншими законами. Рада утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом,що регулює діяльність неприбуткової організації.  Сільською радою забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям  відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб  визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

3. Регламент сільської Ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради,порядок обрання сільського голови, секретаря сільської ради, заступників сільського голови, скликання чергової  та позачергової  сесії Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях,прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, п також порядок роботи сесії Ради.

  1. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.
  2. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
  3. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні  зміни і доповнення до Регламенту.
  4. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства.

 

Стаття 2 Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4)колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень,  визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3 Відкритість та гласність роботи Ради

3.1.Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та  гласність роботи Ради, постійних комісій реалізовується шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради на інформаційній дошці в приміщені сільської ради.

Стаття 4 Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План  роботи на рік включає себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій.

Стаття 5 Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в  усній, письмовій чи іншій формі ( поштою,факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля,якості харчових продуктів і предметів побуту,аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі,якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого провадження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 6 Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засідання Ради за рішенням Ради ( або за запрошенням голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них в залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради і осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 7 Закриті пленарні засідання Ради

    1. За рішенням ради, яке приймається після скорочених дебатів більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
    2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, але присутність котрих визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Стаття 8 Контроль за виконанням рішень Ради

8.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування.

8.2. Контроль за виконанням рішень Ради  організовує її голова.

8.3. Рішенням ради,  покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

8.4.Постійна комісія  Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради.

 РОЗДІЛ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 9. Порядок скликання першої сесії Ради

9.1.Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною  територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повно важність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів,а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

9.2. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії,рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 10. Порядок денний першої сесії    Ради

10.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

10.1.1. Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови;

10.1.2. про обрання сільського голови;

10.1.3. про обрання секретаря Ради;

Стаття 11. Форми роботи Ради

11.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках,коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради,якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 12. Розпорядок роботи пленарних засідань

12.1. Пленарні засідання Ради, як правило,проводяться у робочі дні. Починаються о 14 годині і закінчуються не пізніше 17 години, з перервою на 15 хвилин через 2 години роботи.

12.2. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

Стаття 13 Порядок скликання сесії

13.1. Сільська Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

13.2  Сесії Ради,окрім першої, скликаються сільським головою.

13.3 Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

13.4. У разі немотивованої відмови сільського голови  або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія скликається секретарем ради.

13.5. У цих випадках сесія  Ради скликається:

- якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст. 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

- якщо сесія не скликається сільським головою  у строки, передбачені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»

13.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради. Мотивовані пропозиції, про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликана.

13.7. У разі, якщо сільський голова або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу  суб’єктів,зазначених у п. 13.6. Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради або постійною комісією ради.

13.8.  Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

13.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках,передбачених п. 13.4 Регламенту, - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 13.7. регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

13.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

13.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситься сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно  до закону є регуляторними актами,вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності».

13.12. Протоколи сесії Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою,у разі його відсутності – секретарем Ради,а у випадку, передбаченому п. 13.7 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Стаття 14. Формування порядку денного сесії Ради

14.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції, як правило,вносяться не пізніше як за 20 днів до відкриття сесії.

14.2. У випадках виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

14.3. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на інформаційному стенді в приміщені сільської ради.

14.4.Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку,  передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом,коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

14.5. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не можуть вноситись питання : дострокового припинення повноважень посадових осіб Ради , які перебувають на виборних посадах, притягнення осіб  до дисциплінарної відповідальності, питання пов’язані з  розпорядженням майном або коштами тощо.

14.6.  У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до бюджету;

- кадрові питання;

- питання що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій.

Стаття 15 Затвердження порядку денного сесії Ради

15.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

15.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено,  воно вважається відхиленим. 

15.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж  питання порядку денного.

15.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято,питання вважається знятим з розгляду як непідготоване.

15.5. Питання щодо притягнення  особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 16.Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.

16.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 20 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».(далі по тексту статті – Закон).

16.2. Розробник(виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

16.3.Проект    регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політику у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта .

16.4.Розробник  (виконавець) регуляторного акта  враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних і юридичних осіб , їх об’єднань, одержані  у встановлені ним  строки, відповідно до Закону.

16.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне  відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта  сільською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

16.6. У випадках, зазначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія ради з питань соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів  сільської ради(відповідальна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

16.7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 16,6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ.

Стаття 17. Відкриття та ведення пленарного засідання

17.1. Пленарні засідання  Ради відкриває,веде і закриває голова Ради або особа,визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загально складу Ради.

Стаття 18. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

18.1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

18.2. Реєстрація депутатів здійснюється за допомогою друкованого реєстру, у якому кожен   депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні,який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

18.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе   у зв’язку  з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін  погоджений з депутатами, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

  Стаття 19. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

191.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

19.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

19.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів( розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

19.1.3.організовує розгляд питань;

19.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

19.1.5. надає слово для доповіді ( співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

19.1.6.створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

19.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

19.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

19.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

19.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

19.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

19.1.12. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради ( в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході  пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

19.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту .

Стаття 20.Секретар пленарного засідання

20.1. За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради) обирається секретар пленарного засідання .

  Стаття 21. Лічильна комісія.

 

 21.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення відкритого поіменного голосування та таємного голосування за допомогою бюлетенів на кожному пленарному засіданні;

21.2.  Лічильна комісія  обирається Радою з числа депутатів ради;

21.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

21.4. До складу лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

- вирішується питання про обрання на посаду( звільнення з посади)  в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

- вирішується питання  про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.»

Стаття 22. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

22.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакції

рішення,яке підлягає розгляду, та порядок розгляду питання.

22.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання  обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 23. Порядок надання слова.

23.1. Доповіді,співдоповіді виголошуються з трибуни, Виступи під час обговорення питань,заяви, запити, як правило виголошуються з трибуни.

23.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту правил етики та дисципліни.

23.3. Якщо головуючий не пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

23.4. Запис на виступ з будь – якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 24 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

23.5.Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ,запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.

Запис на виступ може  здійснюватися шляхом підняття руки.

23.6. За усним звернення депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

- з мотивів голосування;

- для оголошення процедурного питання;

- для репліки;

- для застережень.

23.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини

Стаття.24. Визначення часу для виступів    на сесії Ради

24.1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах до 15 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.

24.2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.

24.3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 10 хвилин.

24.4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, однієї години.

24.5. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

24.6. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування,пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

 

Стаття 25. Права депутата на виступ

25.1.Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

25.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова.

25.3 Особа  може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитись на голосування,не більше двох разів.

Стаття 26.Порядок розгляду та обговорення питання.

26.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання.

26.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради,як правило, включають:

- доповідь,запитання доповідачу і відповіді на них; 

- співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

- виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вони є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

- внесення,обговорення, прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень,якщо такі є;

- виступи депутатів Ради;

- оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

- внесення депутатами Ради пропозицій,які не були виголошені в ході обговорення ( крім тих, що вноситься у спеціально встановленому порядку);

- заключне слово співдоповідачів і доповідача;

- уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій,які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

- виступ депутата Ради – ініціатора внесення пропозицій, з підстав, передбаче6них п. 23.4. ст. 23 Регламенту Ради;

- виступи депутатів ради з мотивів голосування.

Стаття 27. Закінчення обговорення питання.

27.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії ади одразу ж після пленарного засідання Ради

27.2.Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий  на  пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 28.Загальні положення порядку голосування.

28.1. Розгляд одного питання порядку денного без  прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перевиватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

28.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування,якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 29.Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок.

29.1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших(альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

29.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться,крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 30. Вимоги до процедури голосування.

30.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо  немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

30.2.У разі, коли щодо проекту рішення або питання,яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи,слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

30.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі  засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

30.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради,на якому розглядається відповідне питання.

30.5. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається

30.6. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

30.7. Уразі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення  негайно проводиться  повторне голосування без обговорення.

Стаття 31. Загальні вимоги до рішення Ради

31.1.Рішення Ради з будь – якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

31.2.Рішення ради ( крім рішень з процедурних питань) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна  інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

31.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на  підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

31.4. За пропозицією депутата або за власною  ініціативою головуючий може поставити на   голосування  процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 32. Рішення Ради з процедурних питань

32.1. Рішення ради  з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

32.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

32.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів,чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 33. Протокол сесії.

33.1.Засідання сесії Ради протоколюється.

33.2.Упротоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема ( але не виключно):

- відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

- кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

- питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

- прізвище, ім’я,  по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

- прізвище, ім’я,  по батькові депутата (депутатів),які утрималися від голосування з мотивів конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд

33.3. протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою сільської Ради.

33.4.Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 34. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

34.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування.

34.2 За пропозицією депутата, рада 1/3 голосів від загального складу ради, приймає процедурне  рішення стосовно поіменного або таємного голосування.

34.3.Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, лічильною комісією за списком депутатів, підготовленим секретарем ради. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.

34.4.Дані про результати поіменного голосування оголошуються депутатам відразу після його проведення.

Стаття 35. Загальні положення про таємне голосування.

35.1. Таємне голосування  обов’язково проводиться  у випадках, передбачених пунктами 1,29 і 31 статі 43 та статтями 55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

35.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

35.3.Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада з числа депутатів обирає Лічильну комісію. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

35.4.В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані сільським головою. Цей список передається лічильній комісії головуючим на засіданні ради. Час, місце і порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність приміщення  для таємного голосування, закриває скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

35.5 Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та  особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля приміщення для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.

35.6. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

35.7. таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто,без стороннього втручання. Контроль з боку  сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 36. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

36.1.Бюлетні для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення,кольором, розміром, змістом. У бюлетені  для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення,затвердження,дострокове припинення повноважень тощо.

36.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування,повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь( висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування. має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат,коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат  може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання  бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином,аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути  плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначки рядом(навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

36.3. У бюлетені для таємного голосування депутат ставить позначку навпроти тільки однієї кандидатури. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля приміщення для таємного голосування.

36.4.Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

36.5.Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної відмітки, або зроблено більше однієї відмітки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.

Стаття 37.Процедура таємно голосування

37.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначається лічильною комісією,  про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування  та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

37.2. Голосування проводиться у спеціально відведеному місці  для таємного голосування і здійснюється проставлянням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки напроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається  прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 38. Підведення підсумків таємного голосування.

38.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється лічильною комісією відкрито.

38.2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який   підписують всі її члени.

38.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 39. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

39.1. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошують Лічильною комісією недійсним.

39.2.Про порушення Лічильна доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушеного порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 40. Набрання чинності рішеннями Ради

40.1.Рішення Ради нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

40.2.Рішення Ради нормативно – правового характеру оприлюднюється на інформаційному стенді в приміщені сільської ради

Стаття 41. Внесення змін до рішень Ради

41.1.За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії,інших суб’єктів, що відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» є  ініціатором і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради

41.2. Рада може змінити та /або доповнити свої  раніше прийняті з будь – яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків,передбачених п. 41.3.ст. 41 Регламенту.

41.3. Рада не може вносити зміни та /або  доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти   цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальними правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та / або доповнені Радою після їх виконання.

41.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

41.5.Рішення про внесення змін та /або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та /або доповнення.

41.6. Рішення про внесення змін та /або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та /або доповнення.

Стаття 42. Скасування рішень Ради

42.1. За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціатором і розробниками проекту рішення,Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

42.2.Рада може скасувати свої раніше прийняті рішення з будь – яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків,передбачених п. 42.3 ст. 42 Регламенту

42.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру,якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих  правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

42.4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень

42.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку,передбаченому для рішення,яке скасовується.

42.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 43. Дисципліна та етика на сесіях Ради.

43.1. На  пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на  пленарному засіданні після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів  або  у разі  некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на  попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради зданого питання. У разі повторного  порушення дисципліни та етики  промовець може бути позбавлений головуючим або рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

43.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання,або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця,яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання

43.3. Під час пленарного засідання Ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками,вставанням тощо).

43.4.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засіданню Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення  дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

43.5. Особи, присутні за  запрошеннями на пленарних  засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається і не порушувати порядок.

 РОЗДІЛ 6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ.

Глава 1. Сільський голова, секретар ради

 

Стаття 44. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради.

44.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України , Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

44.2. Сільський голова, секретар Ради  працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою ( виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю ( безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

   Стаття 45. Сільський голова

 

45.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальних громад с. Рубанівка та с. Веселе.

45.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

45.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

45.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

45.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої Ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

45.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлене законом.

45.7. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

45.8. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та 2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

45.9. У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

45.10.  Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень Сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

45.11. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.?( Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

45.12. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховою Радою України не пізніше ніж у дев»яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

45.13. Сільський голова забезпечує

45.13.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

45.13.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

45.13.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

45.13.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

45.13.5. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

45.13.6..вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

45.13.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

45.13.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

45.13.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень Ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

45.13.10 призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних закладів;

45.13.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

45.13.12. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

45.13.13. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

45.13.14. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами;

45.13.15. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради  та її органів;

45.13.16. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

45.13.17. веде особистий прийом громадян;

45.13.18. забезпечує на підвідомчій території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

45.13.19. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

45.13.20. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання  її виконавчих органів;

45.13.21. видає розпорядження у межах свої повноважень.

45.14. сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

45.15. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

45.16. Сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності виконавчим комітетом  Ради.

45.17. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

45.18. На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчого комітету Ради у будь-який визначений ними термін.

45.19 Дострокове припинення повноважень сільського голови.

45.19.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

45.19.1.1 його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень голови;

45.19.1.2. припинення його громадянства;

45.19.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

45.19.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за порушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

45.19.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

45.19.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

45.19.1.7. його смерті;

45.19.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

45.19.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути достроково припинені за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

45.19.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

45.19.5. Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч. 6-10 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

45.19.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 20 осіб

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання сільського голови – не менше 10 осіб

45.19.7.На підтримку пропозиції про відкликання сільського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським головою.

45.19.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання сільського голови протягом 10 днів.

45.19.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання сільського голови протягом 10 днів з дня їх отримання.

45.19.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою сільського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням  територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

 

Стаття 46.  Секретар ради

 

46.1. Секретар ради  працює в Раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

46.2. Секретар Ради  обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.

46.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

46.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

46.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

46.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

46.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

46.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

46.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

46.5. секретар Ради :

46.5.1. у випадку, передбаченому ч.1 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;

46.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання,які передбачається  внести на розгляд Ради;

46.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

46.5.4. організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

46.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності.;

46.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

46.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

46.5.8. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

46.5.9.забезпечує зберігання  у відповідних органах місцевого самоврядування  офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

46.5.10. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

46.6. Секретар сільської ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

46.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Глава 2. Староста

 

Стаття 47.  Староста

47.1 представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

47.2 бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

47.3 має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

47.4 сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

47.5 бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

47.6 бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

47.7 вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

47.8 бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

47.9 бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

47.10 бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

47.11 отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

47.12 сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

47.13 здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

47.13.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним - перед сільською, селищною, міською радою.

47.13.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу.

47.13.3. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", якщо інше не встановлено законом";

 

Глава 3. Депутат ради

 

Стаття 48. Депутат ради

 

48.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії  ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються вдень першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата    можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

48.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами,виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

48.3. Депутат зобов’язаний  брати участь у роботі сесій ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутату забезпечується можливість активної участі у засіданнях ради.

48.4. У разі неможливості прибути на сесію  ради депутат повідомляє про це секретаря ради.

48.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

48.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких  його обрано.

48.7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території сільської ради, з питань,віднесених до відання ради. Запити подаються у письмовій формі до секретаря ради напередодні сесії,який їх реєструє.

48.8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду  запиту рада приймає рішення.

48.9.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою  чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовими особами,які зобов’язані  розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

48.10.Депутат має право знайомитися з будь – якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування.

48.11. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян.

 

Стаття 49. Форми реалізації депутатських повноважень. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення.

 

49.1. Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право

на депутатський  запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

49.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського голови з питань, які віднесені до відання Ради,керівників підприємств,установ і організацій незалежно від форми власності,які розташовані або зареєстровані на території ради.

49.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення  з тієї чи іншої проблеми підчас пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

49.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі  вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатської діяльністю, до органів місцевого самоврядування ,  та їх посадових осіб, а також керівників підприємств,установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради щодо здійснення певних дій,вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення

 

Стаття 50. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

 

50.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

50.2.  При розгляді депутатських запитів на  пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

50.3. Розгляд депутатських запитів,як окреме питання, підлягає обов’язковому  включенню до порядку денного пленарного засідання ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

50.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

50.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

50.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг із стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.

50.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

50.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

50.9.рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата Ради.

 

Стаття 51.Відповідь на депутатський запит.

 

51.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

51.2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради,який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

51.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

51.4.  Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

51.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому ади

наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів Ради.

51.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату тачас обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ним особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

 

Глава 4. Виконавчий комітет Ради

 

Стаття 52 Виконавчий комітет Ради

52.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

52.2. Після закінчення повноважень Ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

52.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

52.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією сільського голови.

52.5.  Виконавчий комітет Ради утворюється  у складі сільського голови, заступника голови, секретаря виконавчого комітету, інших  осіб

52.6. До складу виконавчого комітету сільської ради  входить за посадою секретар сільської ради.

52.7. Очолює виконавчий комітет сільський голова.

52.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним  Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним органам виконавчої влади.

52.9.До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити  депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Стаття 53. Повноваження виконавчого комітету сільської ради.

 

53.1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

53.2. Виконавчий комітет сільської ради :

53.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

53.2.2. координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

 

Стаття 54. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради

 

54.1. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

54.2. Засідання виконавчого комітету сільської ради скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - секретарем виконкому в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

54.3. Засідання виконавчого комітету сільської ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 55 .Конфлікт інтересів

 

55.1.            Конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

55.2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови, заступника, депутата, який входить до складу колегіального органу Ради (постійної комісії, президії тощо), посадові особи місцевого самоврядування, такі особи зобов’язані;

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів;

- повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів сесію районної ради або безпосереднього керівника, під час виконання повноважень у якій виник конфлікт інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- не мають права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання цим колегіальним органом.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі існування сумнівів, у вище зазначених осіб, щодо наявності в них конфлікту інтересів вони зобов’язані звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених ЗУ «Про запобігання корупції».

55.3. Голова колегіального органу Ради невідкладно повідомляє постійну комісію із запобігання корупції щодо наявності у депутата Ради потенційного чи реального конфлікту інтересів для оголошення у разі потреби цієї інформації на пленарному засіданні Ради.

55.4. У разі якщо неучасть депутата, який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такого депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

55.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену сільською радою..

55.6.            Сільський голова, секретар, староста, заступник, депутати сільської ради та члени виконавчого комітету під час здійснення своїх владних повноважень керуються вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                  Ю.М.Сеньків 

 

 

                                                                                     

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь